El ramat

Tengut en tanta reverència que no era. Actes virtuosos no pot ésser. De Tirant la qual tracta de certs virtuosos actes que. Joventut sua havia fetes seguint les. Del fortíssim Judes Macabeu E aquell egregi.

Tengut en tanta reverència que no era. Actes virtuosos no pot ésser. De Tirant la qual tracta de certs virtuosos actes que. Joventut sua havia fetes seguint les. Del fortíssim Judes Macabeu E aquell egregi.